Zwolnienia

Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole przez rodziców/ prawnych opiekunów
ucznia.

 1. Do usprawiedliwiania nieobecności, a w szczególności spóźnienia ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych ma prawo nauczyciel wychowawca, jego zastępca lub Dyrekcja szkoły na pisemną prośbę rodziców/ prawnych opiekunów ucznia.
 2. Tak samo w sytuacji zwolnień z zajęć edukacyjnych.
 3. Prośba o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych wypisana jest
  na druku szkolnym i musi zawierać:
  - datę,
  - imię i nazwisko ucznia,
  - czas i powód nieobecności ,
  - czytelny podpis rodzica/ prawnych opiekunów.
  W przypadku dłuższych nieobecności podyktowanych chorobą dziecka preferowane będą
  zaświadczenia lekarskie ( o ile to możliwe).
 4. Prośba o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych musi być
  dostarczona wychowawcy w terminie do 7 dni od powrotu ucznia do szkoły.
  Przekroczenie terminu skutkuje brakiem usprawiedliwienia nieobecności.
 5. Rodzic ma prawo do informacji o frekwencji dziecka na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 6. Prośba o zwolnienie dziecka z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z ważnych powodów tj. wizyta u
  lekarza specjalisty, badania lekarskie itp. musi być dostarczona wychowawcy przed terminem
  planowanej nieobecności w formie opisanej w pkt.2
 7. W sytuacjach nieujętych w punktach 1 – 5, w szczególności w przypadku nieobecności ucznia na
  pierwszych godzinach lekcyjnych, należy skontaktować się z wychowawcą tego samego dnia
  telefonicznie.

  Wzór usprawiedliwienia                 Wzór zwolnienia        
 

  Oświadczenie rodziców dla osób zwolnionych z lekcji W-FFundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.