Klasa - (0w) wstępna

 

Klasa (0w) - WSTĘPNA

Klasa pod patronatem Ambasady Francji w Polsce, Instytutu Francuskiego w Warszawie

oraz UŁ i UM jest klasą przygotowującą do kształcenia dwujęzycznego 

z dwoma językami wykładowymi: j. polskim i j. francuskim.

 

Adresowana jest do osób, które 

nie znają języka francuskiego (a chciałyby się go bardzo dobrze nauczyć).

 

Cykl nauczania trwa 5 lat i kończy się maturą dwujęzyczną 

(z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym C1).

 

Klasa wstępna - pierwszy rok nauki:
18 godzin języka francuskiego tygodniowo,
* pozostałe przedmioty wykładane w języku polskim

(język polski – 2 godz., matematyka – 2 godz.)
*
zajęcia z native speakerem;

 

Po klasie wstępnej - 4 lata liceum:

rozszerzenia przedmiotowe oraz drugi język obcy od klasy pierwszej:

grupa 1 – język polski, historia, język francuski oraz  język włoski od podstaw

grupa 2  –  biologia, chemia, język francuski   oraz język angielski kontynuacja

dla wszystkich:

* 6 godzin języka francuskiego tygodniowo

(docelowo poziom zaawansowany C1/C2);

zajęcia z języka francuskiego z native speakerem

*wykładowe  języki: polski i  francuski,

*  w obu językach (dwujęzycznie) wykładane przynajmniej dwa przedmioty spośród:

biologia, matematyka, historia, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka;

W trakcie nauki uczniowie mogą przystąpić do egzaminów językowych DELF,

a na zakończenie nauki , po zdaniu matury dwujęzycznej, otrzymują Certyfikat Ambasady Francji,

który potwierdza doskonałą znajomość języka francuskiego (poziom C1/C2).

Najchętniej wybierane kierunki studiów przez absolwentów to:

prawo, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe oraz filologie (grupa 1) oraz

kierunki medyczne :lekarski, pielęgniarski, farmacja, stomatologia, kosmetologia, ochrona środowiska, weterynaria, wychowanie fizyczne, nauka o wychowaniu, psychologia ( grupa 2)

na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Uczniowie klas dwujęzycznych:

·                 odnoszą sukcesy w różnorodnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

·                 są organizatorami i uczestnikami imprez promujących kulturę francuską, tj. Dni Frankofonii,

·                 realizują wiele interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych podczas wymian młodzieżowych

ze szkołami we Francji i Belgii, ale i ze szkołami w Polsce.

Na skróty
0w (klasa wstępna) to:

Biegła znajomość języka francuskiego już po pierwszym roku nauki:
684
 godziny języka francuskiego w klasie wstępnej
Lekcje z native speakerem

Przedmioty w dwóch językach: polskim i francuskim

Certyfikat Rządu Francuskiego i DELF B2/C1
Wymiany młodzieżowe
 z francuskimi i belgijskimi szkołami
Liczne imprezy kulturalne w Łodzi i w Polsce

Ludzie z pasją
Studia na wymarzonych kierunkach
 na najlepszych uczelniach w Polsce
lub za granicą

Wymagania dodatkowe

W rekrutacji wymagany jest sprawdzian predyspozycji językowych w języku polskim, który opracowywany jest przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu

Warszawskiego.

UWAGA!

Od kandydatów nie jest wymaga się znajomości języka francuskiego.
Sprawdzian bada zdolności do uczenia się języka obcego.

 

Tryb postępowania w XIII LO w Łodzi:

1.      Kandydat do klasy wstępnej (0w) musi zarejestrować się w systemie elektronicznego naboru do dnia 
22 czerwca 2020 roku i złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru w terminie
do dnia 22 czerwca 2020 roku.

2.      Kandydat zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w teście badającym predyspozycje językowe: telefonicznie (042) 657-55-28
lub drogą elektroniczną do dnia 29 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz.14:00

kontakt@lo13.elodz.edu.pl.

3.      Kandydat do klasy wstępnej (0w) przystępuje dnia 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 12:00
do sprawdzianu predyspozycji językowych, który ma formę pisemną.

4.      Test przeprowadzony będzie w XIII LO w Łodzi, ul. Eliasza Chaima Majzela 4
(konieczna legitymacja szkolna).

5.      Dla kandydata do klasy wstępnej (0w), który nie przystąpił do sprawdzianu z przyczyn niezależnych od niego ustalony został termin dodatkowy dnia 28 lipca 2020 roku (wtorek) o godz. 12:00.

 

Bez przystąpienia do wyżej wymienionego sprawdzianu nie można brać udziału

w rekrutacji do klasy wstępnej 0w.

Przystąpienie do sprawdzianu predyspozycji językowych w jednym liceum, np. w XIII LO pozwala na wzięcie udziału w rekrutacji do klas dwujęzycznych wstępnych również w innych szkołach,

które takie klasy proponują i w których obowiązuje analogiczna procedura.Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”


 


 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi sfinansowano z dotacji celowej ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.